13 Lower Teddington Road

Occupiers to 2000

aka Landsdowne House


   1881 Census          Schedule # 195

   1891 Census          Schedule # 13

   1901 Census          Schedule # 25

   1911 Census          Schedule # 184

   image only           back to list       previous        next